หัวหน้าส่วนราชการ

นายรุ่งนิรันดร์ ชัยจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นางสาวนิธิมา ประกอบนันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น