สำนักงานปลัด

สิบเอกอุศเรช ปู่วัง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นายเจษฎากร ศรีมูลตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายบรรฑิต อินทร์ธิราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวิลาวัลย์ สีขาว
นิติกรชำนาญการ

นางสาวภัทรานิตย์ จันทร์ศรีนวล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกสมเกียรติ รามประพฤติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน