นายคมกริช หารมนตรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นายวิเชียร มณีอ่อน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นางสุกานดา แดงบุญเรือง
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นางสาวสุชัญญา พิทักษ์วาปี
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 1

นายสมทรง มิ่งมิตรมี
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 1

นางสาวจันทร์จิตร แพงงา
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 2

นางสุกานดา แดงบุญเรือ
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 2

นายเพียร ไตรยราช
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 3

นายสมควร เทียมสกุล
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 5

นายประเสริฐ บริบูรณ์ผล
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 6

นายยงค์ สนั่นเอื้อ
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 7

นายพนมศักดิ์ ศุภลักษณ์
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 7

นางปาลิตา จันทรเสนา
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 8

นางวีรวรรณ สันประเภท
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 8

นายใจ เขตบุรี
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 9

นายสงกรานต์ คนรู้
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 9

นายนพรัตน์ ภูแชมสี
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 10

นายทองสุข ขันแข็ง
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 10

นายสรินยา วงศ์สายตา
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 11

นายวิชัย สีขาว
สมาชิก อบต.บ้านจั่น หมู่ที่ 11