วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน    บริหารงานแบบมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้     ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ(Missions)

        1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และโครงสร้างพื้นฐานอื่น
        2. รักษาความสะอาดของถนนและแม่น้ำ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
        6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
        7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        8. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
        9. จัดให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
        10. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว และการประกอบอาชีพของราษฎร