ผู้บริหาร

นายณรงวิท ทะวะลัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นายชัยยันต์ สาระชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นายนพ วัสสานัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

นายสุภเนตร์ ชัยนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น