ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริการส่วนตำบลตามประราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2539