ข้อมูลสภาพทั่วไป

    ที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านกลิ้งคำ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ที่หลักกิโลเมตรที่ 5

        ทิศเหนือ                 ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านจั่น และ เทศบาลนครอุดรธานี
        ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลบ้านหนองขอนกว้าง
        ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลบ้านตาด และ ตำบลนาดี
        ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลโนนสูง

   เนื้อที่

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  มีเนื้อที่ประมาณ  22.5 ตารางกิโลเมตร 

   ภูมิประเทศ

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่

        1. อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
        2. หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองทา

   จำนวนหมู่บ้าน

        หมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านจั่น  ประกอบด้วย 10  หมู่บ้าน  คือ
        1. บ้านจั่น                       หมู่ที่  1
        2. บ้านหนองตูม            หมู่ที่  2
        3. บ้านคำกลิ้ง               หมู่ที่  3
        4. บ้านศรีวิไล                หมู่ที่  5
        5. บ้านวังปลาฝา           หมู่ที่  6
        6. บ้านหนองเคียน        หมู่ที่  7
        7. บ้านหนองใหญ่         หมู่ที่  8
        8. บ้านเลี่ยมพิลึก          หมู่ที่  9
        9. บ้านกลิ้งคำ               หมู่ที่  10
        10. บ้านโนนภู่ทอง        หมู่ที่  11

   ส่วนราชการอื่น ในตำบลบ้านจั่น

        1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
        2. สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 20
        3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        4. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้
        5. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 9
        6. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
        7. โรงเรียนราชินูทิศ 2
        8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น
        9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกลิ้งคำ

   การประกอบอาชีพ

        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์
        1. เกษตรกรรม                       ประมาณ   40 %
        2. รับจ้าง                                ประมาณ   20 %
        3. เลี้ยงสัตว์  ประมง               ประมาณ   10 %
        4. ธุรกิจ ค้าขายและอื่นๆ        ประมาณ   30 %

   หน่วยธุรกิจในเขต อบต.                  

        1. มีโรงสีข้าว                                           จำนวน    10    แห่ง
        2. สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่              จำนวน      1    สถานี
        3. โรงแรม                                                 จำนวน      1    แห่ง
        4. ร้านค้าขนาดใหญ่                                 จำนวน       5   แห่ง

   การศึกษา

        1. ระดับก่อนประถมศึกษา            2        แห่ง
        2. ระดับประถมศึกษา                   4        แห่ง
        3. ระดับมัธยมศึกษา                     2        แห่ง
        4. ระดับอุดมศึกษา                       2        แห่ง

   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

        1. วัดป่าบ้านคำกลิ้ง
        2. วัดป่าสีทน
        3. วัดโพธิ์ศรีสงคราม
        4. วัดศิลาอาสน์

   สาธารณสุข

        1. มีสถานบริการสาธารณสุข   2 แห่ง 
        2. หมู่ที่  8  บ้านหนองใหญ่
        3. หมู่ที่ 10 บ้านกลิ้งคำ

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        1. มีสถานีตำรวจชุมชน     จำนวน  1  แห่ง
        2. มีตำรวจบ้าน  (สายตรวจประชาชน)  ทุกหมู่บ้านๆ  ละ  10  คน

   การบริการพื้นฐาน

        1. การคมนาคมขนส่ง
            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  เป็นชุมชนเมือง ห่างจากจังหวัดอุดรธานี   10  กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร  มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ  ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน คือ
              1.1 ถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี – ขอนแก่น
              1.2 ถนน ร.พ.ช. (อุดรธานี – หนองแสง)

        2. การไฟฟ้า
             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น   มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน  แต่ยังมีปัญหาไฟฟ้าอยู่บ้าง เนื่องจากไฟฟ้าจะตกในบางวัน  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

        3. การประปา
            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น  มีน้ำประปาใช้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค   ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากอยู่ไกลจากระบบการจ่ายน้ำ   และมีการใช้น้ำประปา จากระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

        4. โทรศัพท์
             1. มีโทรศัพท์สาธารณะใช้จำนวน  9 หมู่บ้าน  ไม่มีอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านศรีวิไล และหมู่ที่ 9 บ้านเลื่อมพิลึก
             2. เครือข่ายวิทยุสื่อสาร ใช้ศูนย์วิทยุหนองทา   คลื่นความถี่ 162.575

        5. แหล่งน้ำ
             1. หนองทาสาธารณประโยชน์  มีพื้นที่รับน้ำ ประมาณ   47   ไร่ 
             2. อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
             3. ลำห้วยวังน้ำขุ่น , หนองตูม , หนองขี้ควาย , หนองเคียน , หนองบาก 

         6. มวลชนจัดตั้ง
              1. ลูกเสือชาวบ้าน                         จำนวน           300      คน
              2. อ.ส.ม.                                       จำนวน           150      คน
              3. กลุ่มแม่บ้าน                              จำนวน           210      คน
              4. กลุ่มเยาวชน                             จำนวน           150      คน
              5. อ.ป.พ.ร.                                   จำนวน           100      คน
              6. สายตรวจประชาขน                  จำนวน           100      คน