หน้าหลักกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นายชาติตระการ เศวตวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรา จันธิดา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางศศิกัญญา มะโนรา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ