นายโลม รัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ่าสิบเอกวิภาพร ศรีดามาตย์
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกสามารถ คำสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกภชรดา ชรารัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน