กองการศึกษา

นายดุสิต ศรีสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายบัณฑิต ไชยเบ้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ